Certificate

Certificate ส่วนนึงจากเราเพื่อความมั่นใจในมาตรฐานของช่างทีมงาน RIT

และยังผ่านการอบรมเทรนนิ่งอีกมาก จาก lenovo อาทิ BSOD/ ERROR CODE/DOA HARDWARE

CID – INSTALL HARDWARE/ SOFTWARE ERROR FIXED