เงื่อนไขขั้นตอนการส่งซ่อม

ร้าน อาร์ไอที คอมพิวเตอร์ เงื่อนไขขั้นตอนการส่งซ่อม

1.ติดต่อแจ้งซ่อม เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อาการ และแจ้งพื้นที่ขอรับบริการ

2.ทางร้านแจ้งค่าใช้จ่ายในการซ่อม

3.ลูกค้าชำระเงินค่าบริการซ่อมก่อนนัดหมายเพื่อจัดคิวซ่อม /อะไหล่หากมี ราคาอิงตาม Advice / JIB

4.รับเลขการแจ้งซ่อมและนัดหมายทางช่างลงพื้นที่

5.ช่างลงพื้นที่ ดำเนินการซ่อมตามการนัดหมาย พร้อมนำใบเสร็จส่งมอบลูกค้า

6.หากเป็นพื้นที่ห่างร้าน(ตัวเมือง)เกิน 70 กิโลเมตรการนัดหมายจะเป็นวันถัดไป

7.หากต้องมีการนำฝากเครื่องกลับมาซ่อมร้าน ทางร้านจะมีใบแจ้งซ่อม บันทึกอุปกรณ์ที่นำกลับรวมถึงสภาพเดิมของเครื่องลูกค้าไว้เป็นอัตลักษณ์เครื่อง

8.ทางร้านดำเนินนโยบายซื่อสัตย์ สุจริตต่อลูกค้า รับประกันไม่มีการสับเปลี่ยนอะไหล่ลูกค้า